Preskočiť na obsah

VZN obce Lipník č. 2-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad