Preskočiť na obsah

VZN obce Lipník č. 3-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady