Preskočiť na obsah

VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady